Rank
Mandatory Kata
Optional Kata
6th Kyu (white)
Kihon Kata #1, 2, 3, & 4
5th Kyu (yellow)
Pinan Nidan
Kihon Kata #5, 6, 7, & 8
4th Kyu (orange)
Pinan Shodan
Kihon Kata #9, 10, 11, & 12
3rd Kyu (green)
Pinan Sandan
Kihon Kata #13, 14, 15, & 16
Matsumora Rohai
2nd Kyu (blue)
Pinan Yodan
Kihon Kata #17, 18, 19, & 20
Sanchin
1st Kyu (brown)
Pinan Godan
Naifunchi Shodan
Naifunchi Nidan
Naifunchi Sandan
Tensho
Shodan-Ho (black stripe)
Jion
Wanshu
Niseishi
Shodan
Bassai Dai
Kushanku
Wankan
Nidan
Ji'in
Jitte
Seipai
Juroku
Sandan
Itosu Rohai Shodan
Bassai Sho
Chinto
Chinte
Yodan
Seisan
Kushanku Sho
Itosu Rohai Nidan
Saifa
Godan
Nipaipo
Superinpei
Gekisai Dai Ichi
Gekisai Dai Ni
Rokudan
Matsumura Bassai
Seienchin
Itosu Rohai Sandan
Shichidan
Kururunfa
Aragaki Sochin
Ishime Bassai
Hachidan
Unshu
Gojushiho
Tomari Bassai
Shisochin
List of Kihon Kata

Kihon Kata Pattern Description
KATA