Toronto Wado Kai

Oshawa Wado Kai

Brooklin Wado Kai

Shintani Wado Kai Karate Federation

​Ryukyu Kobudo Hozon Shinkokai Beikoku So Honbu
Natsuoka Dojo

Sendokan Aikido Dojo


LINKS